AOOLIF ବଜାରରେ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍ମର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ |ଗରମ ଉପାଦାନ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କେସିଙ୍ଗର କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, AOOLIF ସ୍ଥାୟୀତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଆପଣ ଶିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, AOOLIF ହାତ ଉଷ୍ମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରଖିବ |ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ USB ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଉତ୍ତାପ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଅଧିକ ପଢ